Available Speakers in India

Indrajit Bhattacharya – Kolkata

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Amlan Chakrabarti – Kolkata

Gargi Banerjee Dasgupta – Bangalore

Gururaj H L – Mysuru

Varun G Menon – Kochi, Kerala

Animesh Mukherjee – Kharagpur

Ramasuri Narayanam – Bangalore

Gyana R Parija – New Delhi

Shrisha Rao – Bangalore

Sandeep K Shukla – Kanpur

Pradeep Kumar TS – Chennai

Ranjith Tharayil – Bangalore