Available Speakers in India

Indrajit Bhattacharya – Kolkata

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Siddhartha Bhattacharyya – Kolkata

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Amlan Chakrabarti – Kolkata

Gargi Banerjee Dasgupta – Bangalore

Gururaj H L – Mysuru

Ponnurangam Kumaraguru – New Delhi

Animesh Mukherjee – Kharagpur

Gyana R Parija – New Delhi

Shrisha Rao – Bangalore

Sandeep K Shukla – Kanpur

G R Sinha – Hyderabad

Ranjith Tharayil – Bangalore