Available Speakers in India

Siddhant Agarwal – Bengaluru

Rizwan Ahmed – Nagpur

Parameshachari B D – Karnataka

Santhosh Kumar Balan – Hyderabad

Tanmoy Chakraborty – New Delhi

Aswani Kumar Cherukuri – Vellore

Rik Das – Ranchi

Ujjwal Maulik – Kolkata

Prasant Kumar Misra – Bangalore

Sanjaya Kumar Panda – Warangal

Ebin Deni Raj – Pala, Kottayam

Nitendra Rajput – Gurgaon

Sakthivel Ramachandran – VELLORE

Shishir Kumar Shandilya – Bhopal

Balamurugan Shanmugam – Coimbatore

Neha Sharma – Pune

RK Shyamasundar – Mumbai

Gaurav Somani – Ajmer

Bidyadhar Subudhi – Ponda Goa

Shamik Sural – Kharagpur

Shriram K Vasudevan – Coimbatore

Sunil Kumar Vuppala – Bangalore