Available Speakers in India

Rizwan Ahmed – Nagpur

Indrajit Bhattacharya – Kolkata

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Siddhartha Bhattacharyya – Kolkat

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Amlan Chakrabarti – Kolkata

Gargi Banerjee Dasgupta – Bangalore

Gururaj H L – Mysuru

Varun G Menon – Kochi, Kerala

Koushik Mondal – Dhanbad

Animesh Mukherjee – Kharagpur

Ramasuri Narayanam – Bangalore

Shrisha Rao – Bangalore

Pradeep Kumar TS – Chennai

Ranjith Tharayil – Bangalore