Available Speakers in India

Rizwan Ahmed – Nagpur

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Siddhartha Bhattacharyya – Kolkat

Debnath Bhattacharyya – Visakhapatnam

Amlan Chakrabarti – Kolkata

Aswani Kumar Cherukuri – Vellore

Gururaj H L – Mysuru

Varun G Menon – Kochi, Kerala

Koushik Mondal – Dhanbad

Animesh Mukherjee – Kharagpur

Ramasuri Narayanam – Bangalore

Kayal Padmanandam – Hyderabad

Shrisha Rao – Bangalore

Pradeep Kumar TS – Chennai